petak, 28. februar 2020.
OGLAS radi otudjenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
OGLAS radi otudjenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14, 31/2019,37/2019 i 9/2020), člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini (''Sl. glasnik RS'' broj 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 i 108/2016,113/2017 i 95/2018,), člana 19-21 Uredbe o uslovima pribavljanja i otudjenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS“ br. 16/2018) ,Odluka o pokretanju postupka otudjenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca 011-17/2020-II-01, 011-18/2020-II-01, 011-18/2120- II-01 011-22/2020- II-01 i Odluke o ponovnom pokretanju postupka otudjenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca broj 011-23/2020- II-01, Gradonačelnica Grada Vršca dana 28. februara 2020.godine objavljuje :

O G L A S

radi otudjenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca

postupkom javnog nadmetanja

I Raspisuje se oglas radi otudjenja iz javne svojine Grada Vršca sledećih nepokretnosti :

a) Katastarska parcela broj 785/53 KO Jablanka, potes Izlaz, pašnjak 3. klase, u površini od 412 m2, zemljište u gradjevinskom području, sa obimom udela Grada Vršca 1/1, upisane u Izvod iz Lista nepokretnosti broj 671 KO Jablanka.

b) Poslovni prostor-jedna prostorija poslovnih usluga-lokal,u površini od 23m2, izgradjenog na katastarskoj parceli broj 7183 KO Vršac, Kozaračka 30A, broj zgrade 1.prizemlje, broj posebnog dela 3/1, javna svojina Grada Vršca, u udelu 1/1, stambeno-poslovna zgrada broj 1, Vršac, Kozaračka 30/a i u javnoj svojini Grada Vršca, u zajedničkom udelu, u površini od 5a,00m2, te na njivi 1. klase, u površini od 3a 23m2, sve ostalo gradjevinsko zemljište u javnoj svojini Grada Vršca i u privatnoj svojini vlasnika posebnih delova upisanih u B list 2. deo na objektu broj 1, Vršac. Kozaračka 30A, u zajedničkom udelu, sve katastarska parcela broj 7183, u ukupnoj površini od 14a 50m2, upisana u List nepokretnosti broj 9851 KO Vršac.

v) Suvlasnički udeo katastarske parcele broj 2122 KO Vršac koji je u javnoj svojini Grada Vršca , ulica DJerdapska, pašnjak 1. klase. Katastarska parcela je ukupne površine 1541 m2, ostalo gradjevinsko zemljište u svojini, sa obimom udela Grada Vršca 1/2, upisane u Izvod iz Lista nepokretnosti broj 7419 KO Vršac.

g) Katastarska parcela broj 6303/1 KO Šušara, zemljište uz zgradu-objekat,površine 7a19m2, njiva 4.klase, površine 36a 65m2, njiva 5.klase, površine 73a 30m2,odnosno zemljište u gradjevinskom području ukupne površine 1ha17a14m2,koje je javna svojina Grada Vršca, upisano u List nepokretnosti broj 797 KO Šušara.

d) Stan označen brojem 2. u prizemlju,u površini od 13m2 sa tavanom, koji je u javnoj svojini Grada Vršca sa udelom 1/1 i nalazi se u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu u ul. Heroja Pinkija broj 34, sagradjena na katastarskoj parceli broj 4679 KO Vršac, upisane u List nepokretnosti broj 9873 KO Vršac, kao i pravo javne svojine na zemljištu pod zgradom i drugim objektom, zemljište uz zgradu i drugi objekat koje je u zajedničkoj svojini sa ostalim vlasnicima posebnih delova upisanih u B listu nepokretnosti.

dj) / Stan označen brojem 3. u prizemlju,u površini od 28m2 sa tavanom, koji je u javnoj svojini Grada Vršca sa udelom 1/1 i nalazi se u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Vršcu u ul. Heroja Pinkija broj 34, sagradjena na katastarskoj parceli broj 4679 KO Vršac, upisane u List nepokretnosti broj 9873 KO Vršac, kao i pravo javne svojine na zemljištu pod zgradom i drugim objektom, zemljište uz zgradu i drugi objekat koje je u zajedničkoj svojini sa ostalim vlasnicima posebnih delova upisanih u B listu nepokretnosti.

II Početna cena nepokretnosti opisane u tački I /a iznosi 63.036,00 dinara.

Početna cena nepokretnosti opisane u tački I /b iznosi 1.007.745,00 dinara

Početna cena nepokretnosti opisane u tački I /v iznosi 332.925,40 dinara

Početna cena nepokretnosti opisane u tački I /g iznosi 1.792.242,00 dinara

Početna cena nepokretnosti opisane u tački I /d iznosi 306.080.80 dinara

Početna cena nepokretnosti opisane u tački I /g iznosi 566.204,80 dinara

III Depozit (garantni iznos) za učešće u postupku otudjenja utvrdjuje se u iznosu od 20 % od početne cene.

Depozit se uplaćuje na depozitni račun Gradske uprave Depozit SO Vršac br.840-720804-40 po modelu 97, sa obaveznim pozivom na br.54-241, svrha uplate-depozit za javno nadmetanje.

IV Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu smatraće se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa uplaćenog za učešće u javnom nadmetanju.

V Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

VI Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponudjača je visina ponudjene cene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otudjuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit se neće vratiti ukoliko učesnik ne pristupi javnom nadmetanju ili odustane od svoje ponude odnosno ne potpiše ugovor o otudjenju ili ne prihvati početni iznos.

Lice kome se nepokretnost otudjuje dužno je da u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o otudjenju zaključi ugovor o otudjenju nepokretnosti.

Učesnik u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati dužan je da isplati utvrdjenu (izlicitiranu) cenu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora o otudjenju.

Ukoliko kupac ne pristupi zaključenju Ugovora o otudjenju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Rešenja o otudjenju, Rešenje o otudjenju zemljišta se stavlja van snage bez prava kupca na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa za učešće u javnom nadmetanju.

Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na otudjenje predmetne nepokretnosti, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 radnih dana od dana sprovedenog postupka.

VII Prijava za učešće na javnom nadmetanju (u daljem tekstu: prijava) može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave Grada Vršca ili na www.vrsac.org.rs i obavezno sadrži:

1) za fizička lica:

ime i prezime, JMBG, br.lične karte, adresu stanovanja i

br.telefona;

2) za pravna lica i preduzetnike:

naziv, odnosno poslovno ime, sedište, poreski identifikacioni broj, matični br, br.telefona, potpis ovlašćenog lica .

3) vidljivu naznaku na koju katastarsku parcelu se odnosi; odnosno koju nepokretnost

4) izjavu o prihvatanju uslova oglasa.

VIII Uz prijavu se dostavlja i:

1.dokaz o uplaćenom garantnom iznosu;

2.fotokopija lične karte za fizička lica

3.specijalna overena punomoć; ukoliko ponudjača zastupa punomoćnik

4.Izvod iz registra privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar ne stariji

od 15 dana /za pravna lica i preduzetnike/ i

5. Potvrda o poreskom identifikacionom broju / PIB /za pravna lica i preduzetnike .

IX Rok za podnošenje prijava za javno nadmetanje je 30 dana od dana oglašavanja na website-u Grada Vršac, odnosno do 30 marta 2020.godine.

Prijavu sa prilozima zainteresovano lice može predati na pisarnici Gradske uprave u Vršcu ili dostaviti na adresu: Grad Vršac, Trg Pobede br.1. 26300 Vršac, sa naznakom: Komisiji za pribavljanje, otudjenje i davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada - za javno nadmetanje.

X Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve gore navedene isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predvidjene oglasom ili su ti podaci dati suprotni objavljenom tekstu oglasa.

XI Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje specijalnu overenu punomoć.

XII Javno nadmetanje će se održati u maloj sali Skupštine Grada Vršca :

dana 2,april 2020 godine sa početkom u 10.00 časova za nepokretnost pod I/a

dana 2.april 2020 godine sa početkom u 10.30 časova za nepokretnost pod I/b.

dana 2.april 2020 godine sa početkom u 11.00 časova za nepokretnost pod I/v

dana 2.april 2020 godine sa početkom u 11.30 časova za nepokretnost pod I/g.

dana 2.april 2020 godine sa početkom u 12.00 časova za nepokretnost pod I/d

dana 2.april 2020 godine sa početkom u 12.00 časova za nepokretnost pod I/dj.

Uvid u dokumentaciju vezanu za otudjenje predmetnih nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova u Odeljenju za imovinsko-pravne poslove, u Vršcu ul. Dvorska 10a, na I spratu ili na tel. br. 013/ 839-165 lokal 13.

Gradonačelnica

Dragana Mitrović

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP