уторак, 28. јануар 2020.
ДНЕВНИ РЕД XLIV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XLIV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-01/2020-II-01

Датум:24.01.2020.година

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца („СлужбенилистГрадаВршца“, бр.1/2019) и члана 89.став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („СлужбенилистГрадаВршца“, бр. 5/2019),

С А З И В А М

XLIV СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 31. јануара 2020.године, у Великој сали

Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Одлуке о давању сагласности за закључење Споразума о регулисању међусобних односа између Феникс Фарм ДОО Београд, Града Вршца и Апотеке Вршац;

2. Доношење Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац са Законом о јавним предузећима;

3. Доношење Одлуке о одржавању улица и путева;

4. Доношење Одлуке о јавном осветљењу;

5. Доношење Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом;

6. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за ДВ 110kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за Град Вршац са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за ДВ 110kV бр. 151/3 ТС Алибунар – ТС Вршац 1, реконструкција од ТС Алибунар до стуба бр. 154 за Град Вршац ;

7. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини Града Вршца на катастарским парцелама број 7786/1 и 9963 КО Вршац у корист ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, огранак Елекродистрибуција Панчево:

8. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца на катастарској парцели број. 9965/1 КО Вршац у користинвеститора ЕПС Електродистрибуција ДОО Београд огранак Електродистрибуција Панчево;

9. Доношење Одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Вршца субјекту приватизације “Друштву за одржавање зграда“ ДОО Београд;

10. Доношење Одлуке о Програмима из области јавног здравља на територији Града Вршца за 2020. годину;

11. Разматрање и усвајање Плана рада Савета за здравље за 2020. годину.

12. Доношење Одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље Града Вршца:

13. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савета за здравље за 2019. годину;

14. Разматрање и усвајање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији Града Вршца за период јануар – јун 2019. године.

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон 835-667.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош с.р.


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP