понедељак, 15. април 2019.
ДНЕВНИ РЕД XXXIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXXIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 06.1- 03/2019-II-01

Датум:10.април 2019. године

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца", бр.1/2019) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 8/2016),

С А З И В А М

XXXIII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 17. априла 2019. године, у Великој сали Скупштине Града,

са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Пословника о раду Скупштине града Вршца

2. Доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Вршца, пословни простор на Тргу Андрије Лукића број 22, катастарска парцела број 3348

3. Доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Вршца, пословни простор на Тргу Светог Теодора Вршачког број 42, катастарска парцела број 402/1 и осталог грађевинског земљишта на катастарска парцела број 402/3

4. Доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Вршца, непосредном погодбом, катастарска парцела број169, КО Гудурица, Нушићева 2

5. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину града Вршца пословног простора означеног бројем 1, који се налази у приземљупословне зграде у Вршцу у ул. Стеријина 60 путем размене непосредном погодбом

6. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину града Вршца непосредном погодбом сувласнички део на непокретности- стан број 2 у Вршцу у ул. Иве Милутиновића бр. 54

7. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - станова у улици хероја Пинкија број 34 у Вршцу који су у јавној својини града Вршца

8. Доношење Одлуке о установљавању права службености у корист града Вршца на непокретности у приватној својини физичког лица на катастарској парцели број 28062 КО Вршац

9. Доношење Одлуке о утврђивању назива улица,тргова и засеока по елаборату уличног система у насељеним местима града Вршца

10. Доношење Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у граду Вршцу

11. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа за стамбено пословање ВРШАЦ Вршац у ЛИКВИДАЦИЈИ

12. Доношење Одлуке о усвајању Редовног финансијског извештаја Јавног предузећа за стамбено пословање ВРШАЦ Вршац у ЛИКВИДАЦИЈИ.

13. Доношење Одлуке о усвајању редовног финансијског извештаја Јавног предузећа за изградњу,развој и уређења Града и подручја Града Вршца ВАРОШ Вршац у ЛИКВИДАЦИЈИ

14. Доношење Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије (путна инфраструктура)

15. Доношење Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије (јавна осветљење)

16. Доношење Решења о одређивању општих и посебних паркиралишта у Вршцу

17. Доношење Решења којим се даје сагласност на Одлуку о утврђивању висине оперативних трошкова на Агрико пијаци

18. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник за коришћење општих и посебних паркиралишта на територији града Вршца

19. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник за коришћење пијачних објеката на робној пијаци у улици Никола Нешковић број бб

20. Усвајање Извештаја о стању безбедности саобраћаја наподручју града Вршца у 2018. години

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP