понедељак, 24. децембар 2018.
ДНЕВНИ РЕД XXX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

ПРЕДСЕДНИК

Број:06.1-11/2018-II-01

Датум:19.12.2018.год.

Вршац, Трг победе 1

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац", бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „СлужбенилистГрадаВршца", бр.10/2017) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца", бр. 8/2016),

 

С А З И В А М

XXX СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 26.12.2018.године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

 

Д Н Е В Н И Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара.

2. Доношење Одлуке о локалним комуналним таксама.

3. Доношење Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

4. Доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине града Вршца непосредном погодбом катастарске парцеле бр. 9025 КО Вршац и објекта број 1 и број 2 у Вршцу у улици Жарка Зрењанина 119.

5. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса „Целанова Агро" ДОО у Вршцу

6. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс усклађеног програма пословања Јавног Комуналног предузећа „Други октобар" Вршацза 2018. годину

7. Доношење Решења о давању сагласности наГодишњи оперативни програм обављања делатности зоохигијене Јавног комуналног предузећа „Други октобар" Вршац за 2019. годину.

8. Разматрање и усвајање Плана рада Савета за здравље града Вршца за 2019. годину

 

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон 835-667.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош,с.р.

 

 

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP