четвртак, 06. септембар 2018.
ДНЕВНИ РЕД XXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
Република Србија
ГРАД ВРШАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК
Број:06.1-06/2018-II-01
Датум:03.09.2018.год.
Вршац, Трг победе 1

На основу члана 30. став 2. Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015, 4/2016 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2017) и члана 37. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 8/2016),

С А З И В А М
XXV СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 10.09.2018.године, у Великој сали Скупштине Града, са почетком у 9,00 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца – пословног простора локал бр. 1 у Вршцу, у ул. Николе Тесле бр. 1.
2. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле број 168/3 Ко Парта, на основу поклона.
3. Доношење Одлуке о прибављању у јавну својину Града Вршца катастарске парцеле бр. 3 КО Гудурица путем размене непосредном погодбом.
4. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретностима у јавној својини Града Вршца, кат. парц. бр. 9902, 9852/1, 9695 и 5582 КО Вршац у корист инвеститора ЕПС Дистрибуција ДОО Београд, огранак Електродистрибуција Панчево.
5. Доношење Одлуке о конверзији потраживања Града Вршца у капитал ГП „Мостоградња“ АД.
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавног здравља Града Вршца 2018-2025.
7. Доношење Одлуке о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња.
8. Доношење Одлуке о образовању мобилне јединице за социјално укључивање Рома и Ромкиња.
9. Доношење Одлуке о усвајању прве измене Локалног акционог плана запошљавања Града Вршца за 2018. годину.
10. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Други октобар“ Вршац са Извештајем независног ревизора зас 2017. годину.
11. Доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о расподели нето добитка исказаног по Завршном рачуну за 2017. годину.
12. Доношење Решења о престанку обавезе вршења дужности заменика Градоначелника Града Вршца.
13. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић“ у Вршцу.
14. Доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ у Вршцу.
15. Доношење Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Паја Јовановић“ у Вршцу.
16. Доношење Решења о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора „Културног центра Вршац“ у Вршцу.

Напомена: Материјал за тачке 6 и 10 достављен је на CD-u.
У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон 835-667.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Ненад Барош,с.р
Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP