četvrtak, 13. april 2017.
Oglas - Javno nadmetanje za postavljanje objekata za dečiju zabavu na javnoj površini
Oglas - Javno nadmetanje za postavljanje objekata za dečiju zabavu na javnoj površini
Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Vršca, br. 06.2-9/2017-III-01 od 09. marta 2017. godine Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, raspisuje

O G L A S


ZA SPROVOĐENjE JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE SEZONSKIH OBJEKATA ZA DEČIJU ZABAVU NA JAVNOJ POVRŠINI U VRŠCU U 2017. GODINI

Javno nadmetanje za davanje lokacija za postavljanje sezonskih objekata za dečiju zabavu na javnoj površini u Vršcu, raspisuje se na period do godinu dana, i to za:

1) Lokacija broj 1, na delu Svetosavskog trga (središnji deo Pozorišnog trga oivičen postojećim zelenim površinama i klupama), za postavljanje pokretnih objekata za dečiju zabavu (automobilići, pokretni konjići i slični objekti),
2) Lokacija broj 2, na delu Svetosavskog trga, ispred ugostiteljskog objekta «Slatka radionica Jovana» (pored sata), površine do 5m2, za postavljanje fiksnih objekata za dečiju zabavu (klackalice i sl.).

Početna cena za sprovođenje postupka javnog nadmetanja iznosi:
- 10.000,00 dinara za Lokaciju 1,
- 5.000,00 dinara za Lokaciju 2.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju aktivna pravna lica i preduzetnici.

Rok za podnošenje prijava je 24.04.2017. godine do 15 časova.

Prijava za javno nadmetanje podnosi se na adresu: Grad Vršac, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata, Trg Pobede br.1, 26300 Vršac ili lično na pisarnici Gradske uprave Grada Vršca (obrazac prijave može se preuzeti na zvaničnom veb sajtu Grada Vršca ili u kancelariji 211. Gradske uprave Vršac).

Uz prijavu podnosi se dokaz o uplati depozita.

Depozit u visini od 10% početne cene, za svaku lokaciju za koju se nadmeću, učesnici javnog nadmetanja uplaćuju na račun Depozita Gradske uprave Vršac br. 840-720804-40 sa pozivom na broj odobrenja po modelu 97, kontrolnim brojem i šifrom Grada Vršca 54-241.

Svim učesnicima u javnom nadmetanju, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon sprovedenog postupka. Najpovoljnijem učesniku, depozit će biti uračunat u izlicitiranu cenu za sticanje prava korišćenja lokacije.

Ukoliko najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju i svaki sledeći učesnik javnog nadmetanja, prema utvrđenom redosledu ponuda, odustanu od svojih ponuda, nemaju pravo na povraćaj depozita a lokacija će se dodeliti sledećem po redu najpovoljnijem ponuđaču. U slučaju da svi učesnici javnog nadmetanja odustanu od svojih ponuda, depoziti se ne vraćaju a postupak javnog nadmetanja će se ponoviti.

Prijave koje su nepotpune i podnete posle roka neće se razmatrati.

Javno nadmetanje će se obaviti u Velikoj sali Gradske uprave Vršac, dana 25.04.2017. godine u 12 časova.

Prilikom nadmetanja svaka sledeća ponuđeni cena ne može biti manja od 1.000,00 niti veća od 5.000,00 dinara u odnosu na prethodno ponuđenu cenu za tu lokaciju.

Najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju dužan je da uplati ponuđenu – izlicitiranu cenu do 27.04.2017 godine. U slučaju da se ceo iznos ne uplati u predviđenom roku neće se odobriti postavljanje privremenom objekta.

Pravno lice ili preduzetnik, kome se po sprovedenom postupku dodeli lokacija, u obavezi je da mesečno plaća komunalnu taksu za korišćenje javne površine čiji iznos je utvrđen Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

Uvid u Plan lokacija može se ostvariti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u sobi 212. na II spratu zgrade Gradske upave Vršac a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 013/ 800-531.


KOMISIJA

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP