Raspodela mandata
Skupština grada Vršca je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština grada ima 45 odbornika koje se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština grada sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik Skupštine grada Vršac organizuje rad Skupštine grada, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada, potpisuje akte koje je donela Skupština grada i vrši i druge poslove koje mu poveri Skupština grada.


  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP