Odluke, rešenja, izveštaji
Registar radnih tela (31.12.2017) ( .docx )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vođenja upravnog postupka pre donošenja rešenja penzionera za povraćaj sredstava za samodoprinos za izgradnju kanaliazcije u Vršcu (16.10.2017) ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za pružanje savetodavne pomoći za unapređenje efikasnosti zgrada (18.10.2017) ( .pdf )

Odluka o naknadi za korišćenje građevinjskog zemljišta S 12/09, Sl 12/11 Sl 16/11,

Odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta Sl 7/07, 14/08, 10/10, 16/11

Odluka o komunalnim taksama 16/11, ( .pdf )

Odluka o budžetu za 2012. 16/11, ( .pdf )

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ''V A R O Š'' SA OBRAZLOŽENjEM ZA I-XII. 2011 GODINE ( .pdf )

Prečišćen tekst Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vođenja upravnog postupka ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vođenja upravnog postupka ( .pdf )

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac ( .pdf )

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanja poreza na imovinu ( .pdf )

Odluka o određivanju zona i o najopremljenije zone na teritoriji opštine Vršac ( .pdf )

Akt o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014 godinu na teritoriji opštine Vršac ( .pdf )

Akt o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Vršac ( .pdf )

Pravilnik o radu sa strankama i resavanju pritužbi

Kodeks ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VRŠAC ( .pdf )

Plan rada komunalnog inspektora ( .pdf )

  • informator
  • banner_prenos
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP