Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: postupak konverzije zemljišta; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; eksproprijaciju; administrativni prenos nepokretnosti; zaključenje sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, deeksproprijaciju; raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini (davanje stvari na korišćenje); davanje stvari u zakup; prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine (sa naknadom i bez naknade), uključujući i razmenu; otuđenje nepokretnosti javnim oglašavanjem i neposrednom pogodbom; zasnivanje hipoteke na nepokretnostima; ulaganje u kapital; pokretanje postupka rušenja objekata u javnoj svojini grada; zalaganje pokretne stvari; pripremu nacrta rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova u javnoj svojini; pokretanje postupaka za otkaz ugovora o zakupu i raskid ugovora o otkupu stana u javnoj svojini; prenos prava zakupa i zamene stanova, praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i proveru zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije podnošenje zahteva za upis hipoteke u postupku otkupa stana na rate do njegove isplate u celini; vođenje evidencije o stanovima datim u zakup, o otkupljenim stanovima i stanovima u postupku otkupa na rate i evidenciju o zaključenim ugovorima i aneksima ugovora; kontrolu korišćenja stambenog prostora kojim raspolaže grad i građevinsko stanje stanova i stambenih zgrada; davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje prestanka prava svojine, pribavljanje neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu, kao i druge poslove iz svog delokruga.
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP