Учешће јавности у поступку процене утицаја на животну средину

Законом о процени утицаја на животну средину је предвиђено учешће заинтересованих органа и организација, као и јавности у поступку процене утицаја пројеката на животну средину. За спровођење поступка процене утицаја на животну средину и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за све пројекте за које одобрење за изградњу даје општински орган, надлежно је одељење за комуналне и стампене послове, Општинске управе Општине Вршац.
У поступку процене утицаја на животну средину предвиђено је учешће заинтересованих органа и организација и јавности у све три фазе поступка процене утицаја.
За све пројекте за које буде надлежно Одељење за комуналне и стамбене послове заинтересовани органи и организације биће обавештавани писменим путем, а јавност путем огласа у листу ''Вршачке вести'', ( ), путем обавештења:
- обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
- обавештење о донетом решењу о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину
- обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
- обавешење о донетом решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
- обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одржавању јавне презентације и јавне расправе
- обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно да ће утицати, укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне средине и које су евидентиране код надлежног органа. Заинтересована невладина организација може поднети захтев органу надлежном за вођење поступка процене утицаја на животну средину да је евидентира као заинтересовану за учешће у поступку процене утицаја одређених или свих пројеката у оквиру њене регистроване делатности, било у оквиру јавног позива надлежног органа или по својој иницијативи.
С обзиром да је овим законом предиђено учешће заинтересованих органа и организација и јавности у процес доношења одлука за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, позивамо вас активно учешће у спровођењу наведених поступака.
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Постројење за пречишћавање отпадних вода града Вршца – проширење постојећег постројења – нова градња и реконструкција, на к.п. 18868 КО Вршац, у улици Генерала Емануела Арсенијевића бб у Вршцу, носиоца пројекта ЈКП ''Други октобар'' из Вршца, Стевана Немање бр. 26,. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-36/2018-IV-04 од дана 09.07.2018. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне срединеУ складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат - Ретензија ''Уљма'' са земљаном преградом, на к.п. 3735 К.О. Уљма, на потезу Горње утрине у Уљми, на територији Града Вршца, носиоца пројекта Градa Вршца из Вршца, Трг победе 1. није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-35/2018-IV-04 од дана 03.07.2018. године). Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца

Одељење за комуналне и стамбене послове

и послове заштите животне средине


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКАТА ППВ –ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ


''ХЕМОФАРМ'' АД из Вршца, Београдски пут бб поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Објекта ППВ-Објекат за смештај постројења за пречишћавање бунарске воде, на к.п. 9690/1 К.О. Вршац, у улици Београдски пут бб у Вршцу.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 09. априла до 19. априла 2018. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене
послове и послове заштите
животне средине
Градске управе Града ВршцаУ складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Вађење и санација резервоара интерне станице за снабдевање горивом моторних возила, на кат.парц. бр. 52 КО Вршац у Вршцу, ул. Војводе Степе Степановића бр. 9, носиоца пројекта СТУП ''Вршаћ' А. Д. из Вршца, Војводе Степе Степановића бр. 9, није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-67/2016-ИВ-04 од дана 08.03.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.У складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Реконструкција локације РБС "Вршац" PА02/PAH02/PAU02/PAL02, на кат. парц. бр. 4324/1 КО Вршац, у Вршцу, Светосавски трг 12. на крову хотела ''Србија'', носиоца пројекта ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ИЈ Панчево, ул. Светог Саве бр. 11 у Панчеву није потребна процена утицаја на животну средину (Решење број 501-11/2016-IV-04 од дана 08.02.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.
Одељење за комуналне и стамбене пословеУ складу са чланом 11. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Вршца донело одлуку да за пројекат – Интерна станица за снабдевање горивом моторних возила, на кат.парц. бр. 52 КО Вршац у Вршцу, ул. Војводе Степе Степановића бр.9, носиоца пројекта СТУП ''Вршац'' А Д. из Вршца, Војводе Степе Степановића бр. 9, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину (Решење број 501-66/2016-IV-04 од дана 30.01.2017. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене пословеУ складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове, објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС "МИТРОПОЛИТА СТАТИМИРОВИЋА (VIP) LTE'' PAL72 ВРШАЦ


''Телеком Србија'' АД., Извршна јединица Панчево из Панчева, Светог Саве 11. поднела је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција локације РБС "Митрополита Стратимировића (VIP) LTE-PAL72 Vršac, на к.п. 7219/2 К.О. Вршац, у улици Митрополита Стратимировића бр. 26. у Вршцу.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 06. фебруара до 15. фебруара 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
Градске управе Града Вршца


У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, објављује:

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА - САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ АЕРОДРОМА ВРШАЦ

''SMATSA'' ДОО из Београда, Трг Николе Пашића бр. 10 поднело је Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Санација система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације аеродрома Вршац, на к.п. 14032 К.О. Вршац, у улици Подвршанска 146. у Вршцу. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у периоду од 23. октобра до 01. октобра 2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом одељењу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца

  • informator
  • banner_prenos
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • E uprava
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP